دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان بابل
 • افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل سال تحصیلی ۹۵-۹۴ فرهیختگان

  دانش آموزان برتر فرهنگیhttp://ol.ir/wp-content/uploads/2016/04

 • فعالیت پرورشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  http://farhikhteganschool.ir/wp-content/uploads/2016/01/نیک-و-بد.jpg

 • فعالیت پرورشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  http://p-content/uploads/2016/01

 • بزگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری سال ۹۳

  http://content/uploads/2016/01http://content/uploads/2016/01

 • برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری ۹۴-۹۳

  http://content/uploads/2016/01